Jógové texty

Aneb na gram teorie tunu praxe

 

Patañjaliho yoga sūtry​

    Patañjali [Pataňdžali], je znám jako autor jóga súter, jejichž sepsání je datováno kolem roku 200 až 150 př. n. l. Jóga sútry nám podávají, ve 196 krátkých aforismech rozdělených do čtyř částí, esenci  Aṣtanga  jógy. Jde o dílo neuvěřitelné hloubky, a lze pozorovat jeho ovlivnění samkhyovou filozofií. Sútry slouží jako návod pro dosažení osvobození. V pozdějších dobách bylo sepsáno mnoho komentářů a výkladů, které tento základní text rozvíjejí. Jak pravil svāmi Satcitānanda „Jóga sútry jsou jako nit, avšak vykladač navléká korálky.“

 

Čtyři kapitoly jóga súter

Samādhipāda – Pojednává o samādhi (stavu blaženosti) a překážkách na cestě k němu.

Sadhanapāda – Osvětluje, jakou praxi máme vykonávat, abychom tyto překážky překonali.  Zde Patañjali, též popisuje osm stupňů jógy se kterými, se často setkáváme. - Aṣtanga jóga – (yamaniyamaāsanaprānāyāmapratyahāradhyānasamādhi)

Vibhūtipāda – Nás seznamuje se siddhi (nadpřirozenými schopnostmi), které mohou praxi doprovázet. Společně s varováním před pokušením z těchto sil plynoucích.

Kaivalyapāda – Popisuje osvobození a transcendentální realitu

 

Pro recitaci súter může být nápomocná transkripce tohoto textu do latinky.

Můj překlad bohužel zatím v hrubé podobě je též dostupný.

 

Sanskrtský text (psaný + mluvený) s anglickým překladem naleznete zde, Sanskrtský text s anglickým překladem v pdf. A pěkné komentáře, bohužel též v angličtině zde.

České překlady dostupné na internetu, které však nemohu nikterak doporučit 1. ; 2

Recitace jóga súter na youtube.

 

Bhagavad Gīta

    Je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu, jako bible v Evropě. Její dokončení je datováno do roku kolem 200 př. n. l. V českém překladu Bhagavadgíta znamená "Píseň Vznešeného". A je součástí největšího indického eposu Mahabhārta. Odehrává se těsně před bitvou na Kurukšétře, kde Arjunu pojímají pochybnosti, zda bojovat a proč, zda by nebylo lepší se stáhnout do ústraní a meditovat. Jeho pochybnosti jsou rozptýleny Kršnou (osmým avatárem boha Viṣṇua), vyjevením transcendentální moudrosti v 700 verších a 18 kapitolách pro kterou je Bhagavadgītatak ceněna.

 

On-line verze překladu Bhagavadgíta taková, jaká je od A. C. Bhaktivédánta Svámího Prabhupády

Audio nahrávka sanskrtské recitace

Další literatua k nalezení - zde

 

Trojice základních Hatha jógových textů

    V souvislosti s Hatha jógou se nejčastěji setkáváme se třemi díly - Hatha Yoga PradīpikāGheranda Samhita a Śiva Samhita, nemluvě o mnohé novodobé literatuře. Doba vzniku těchto textů je datována kolem 15. století. I když praxe samotná bude mnohem starší. V těchto textech jsou ve stručnosti představené āsanyprānāyāmamudrybandhykriye (viz ṣatkarmy), cakrynādi a další témata ohledně života jogína. I když nezasvěcenému čtenáři dané popisy nemusí nic říci, jelikož tyto spisy byly považované za důvěrné a tajné, předávané od učitele k žáku společně s řádným vysvětlením, přesto i dnes v nich může nalézt mnoho užitečných informací a inspirace

 

Sanskritský text s anglickým překladem Hatha Yoga Pradīpiky či český překlad 

Sanskritský text s anglickým překladem Śiva Samhity, vyšel i český překlad v nakladatelství CAD press (ISBN= 80-85349-01-9)

Sanskritský text s anglickým překladem Gheranda Samhityčeský překlad v PDF

 

Základní hinduistické texty

    Vzhledem k tomu, že jóga s původem v Indii je provázána s hinduismem, bylo by záhodno zmínit též základní díla tohoto ne-úplně jednotného náboženství. Půjde jen o krátké shrnutí. Za původní díla předána od samotných bohů jsou považovány Vedy (vznik datován kolem roku 5-1 tis. př.n. l.). Jde především o popis nejvyššího, návody k uctívání, obětem a jiným rituálním činnostem – bližší informace k nalezení na wikipedii či zde.

 

   Z Ved vycházejí Upaniṣady. Které jsou považovány za jejich esenci, a rozvíjí jejich filosofii. Většinou se uvádí 13 hlavních, ale je jich mnohem více, některé zdroje uvádí přes tisíc a Muktopaniṣada uvádí jejich počet jako 108. Spousta se jich bohužel nedochovala, ale ty, které se dochovali jsou cenným zdrojem inspirace. Hlavním tématem je popis absolutního Brahman. Podrobněji viz. wikipedie

 

    Dále za zmínku stojí Purāny. Jde o příběhová vyprávění o bozích a bohyních indického panteonu, hlavně o Višnuovi. Skrze ně je sdělována moudrost života, nikoliv ve formě náročné filosofie, ale v podobě lidově přístupných a oblíbených příběhů. Je jich velká řada, jen pro zmínku Bhagavata purānaVayu purānaGaruda purāna. Více se o purānách můžete dočíst v následujícím odkazu.

 

    Jako nejznámější díla stojí za zmínku hrdinné eposy Itihāsy a to  Rāmāyāna pojednávájící o životě Rāmy (sedmý avatár boha Višnua), další klasickou purānou jest Mahabhārata v rámci které vyřkne Kršna (osmým avatár boha Višnua) Bhagavadgītu. Jsou zde rozebrány čtyři cíle života (dharma = povinnost, náboženství; artha = bohatství; kāma = rozkoš; touha;  moka = vysvobození).