Hatha Jóga

हठ योग

 

    Hatha jóga je nejrozšířenějším druhem jógy na západě. Tomu vděčí za své pozitivní zdravotní účinky v podobě zmírnění stresu, posílení a zvýšení flexibility těla, posílení imunitního systému a zajisté by jsme mohli nalézt mnoho dalších příznivých efektů praxe a proč ji cvičit. Nicméně jak někteří poukazují (př. v AJ, A.G.Mohan nebo The New York Times) může vést i ke zraněním. Avšak přes všechna světská pozitiva by jsme měli mít na paměti, jak již jméno poukazuje, že se jedná o jógu. Tudíž následuje v konečné podobě stejný cíl jako ostatní druhy jógy.

   

    Hatha Jóga je spojením (yoga) "sil" (Hatha)  slunce (ha) a měsíce (tha). Je harmonií a vyrovnaností těchto dvou univerzálních aspektů projevujících se v mnohém, kupříkladu: tělo a mysl, Ida a Pingala, kladné a záporné, vědomí a hmota, mužské a ženské, Śiva a Śakti…..     

 

Techniky Hatha Jógy

     V následujících bodech jsou shrnuty hlavní techniky hatha jóga, využívané při cestě za realizací. Jsou seřazeny od vnějších praxí po vnitřntřní. Jde pouze o vyjmenování a krátký popis, nicméně tyto techniky budou dále diskutovány (v odkazech modře).

1) Pozice (Āsana) skrze kterou získáme zdraví, lehkosti končetin a v neposlední řadě pohodlnou a stabilní meditační pozici

2) Očistné techniky (Ṣatkarmy) se skládají ze základních šesti a to: NauliBastiNetiKapalabhātiDhauti a Trātak. Slouží k přípravě a pročištění těla před dalšími vnitřnějšími technikami.

3) "Kontrola dechu" (Prānāyāma) je centrem hahta jógy a jogín se skrze ní učí kontrolovat životní sílu (prānu).

4) Energetické pečetě (Mudry) jsou gesta nejčastěji rukou, nicméně se setkáme i s jinýmy. Tyto pečetě poskytují stabilitu na všech úrovních člověka.

5) Vnitřní techniky jako mantryyantry, vizualizace, naslouchání vnitřnímu zvuku a další.

6) Realizace, osvícení v podobě vystoupení Kundalinī do sahasrāra cakry.

 

Účel Hatha Jógy

     Cílem Hatha Jógy je realizace osvícení, boha či jednoty v božském těle, kterého je možno dosáhnout skrze praxi. Tato praxe se v základu skládá ze dvou fází: 1) očista těla a prānického systému (=nādīs a cakras) 2) probuzení kundalinī. Nicméně v mnoha případech je Hatha Jóga praktikována pouze za účelem získání dobře vypadajícího těla či nadpřirozených schopností  (sidhi), bez chuti věnovat se józe v její pravé podobě – transcendence ega. Proto aby jsme nezratili ze zřetele pravý cíl Jógy tak některé autority doporučují kombinovat Hatha Jógu s jinými druhy jogy jako kupříkladu Bhakti jóga či Rāja jóga. Takovéto snahy můžeme nalézt v dílech jako Jñāneśvari  od Jñānadevy, které komentuje Bhagavad Gītu, či v díle Hatha Yoga Pradīpika, ve kterém, Swātmarāma jednoznačně říká, že Hatha jóga je příprava pro Rāja jógu, v podobě ovládnutí autonomních funkcí těla a energií, před tím než se cvičenec věnuje přímo mysli.

 

Původ Hatha Jógy

    Hatha jóga má svůj původ v  tantře (nicméně nezaměňujme tuto tantru za levorukou (=Vāmācāra) sexuální tantru, toliko rozšířenou na západě), ta přijímá tělo jako prostředek pro seberealizaci a záslušné činnosti. V hatha józe je seberealizace vnímána jako proces celého těla v rámci kterého se praktikující snaží o vytvoření adamantanového (vajra) či božského (daiva) těla složeného z nesmrtelné substance. V takovém těle můžou následně dokončit cestu k duchovní dokonalosti. Takový přístup k tělu je v protikladu se starším tradicím jako Samkhya či Buddhism, které nevnímaly tělo jako příliš důležite a spíše bylo považováno za nečistý vak z kůže plný kostí, krve, hlenu, moči atd.

    Původ hatha jógy je neodvratně spojen s nejvýznamějšími školami hnutí siddhů v Indii (8-12 st.n.l.) Nāthy na severu a Maheśvary na jihuTěmto předcházely tantrické techniky kultivace těla (=kāya sādhana). Tradičně je původ hatha jógy spojován s Matsyedra Nāthem a jeho žákem GorakśaNāthem (10 century CE). O těchto dvou koluje a jejich duchovních úspěších koluje spousta příběhů a legend, jeden takový vykreslující původ hatha jógy následuje níže.     

 

Příběh o původu Hatha Jógy

    Matsyendra (pán ryb) byl rybářem, kterého jednoho dne pozřela veliká ryba. I přesto, díky své dobré karmě zůstal naživ uvnitř břicha ryby. Takto unášen rybou se dostal do hlubin oceánu, kde pán Śiva vytvořil speciální prostředí, kde by nerušen mohl předat své znalosti jeho choti Pārvatī Jak už se při studiu stává, tak Pārvatī usla. Znenadání se Śiva zeptal: "Posloucháš?". A místo Pārvatī odpověděl z nitra ryby Matsyendra: "Ano, můj pane, poslouchám."  Śiva skrze své třetí oko rychle prohlédl co se děje, a rozhodl se, že svěří znalost hatha jógy radši Matsyendrovi  než své spící choti. Ten následně prováděl praxi uvnitř břicha ryby do té doby, než byla ryba po dvanácti letech chycena. Následně se Matsyendra vrátil na zem, již v podobě osvícené bytosti.

    O Gorakśovi (ochránce krav) koluje následující příběh: Chudá žena se modlila k  Śivovi, aby počela syna. Śiva dotčen modlitbami se rozhodl vyplnit její přání. Jednoho dne k ní přišel v podobě žebravého mnicha a dal jí vibhuti (kouzelný prach), aby ho snědla. Avšak ubohá žena ve své nevědomosti odhodila vibhuti na kraví hnůj. Po dvanácti letech se Matsyendra zastavil za ubohou ženou, jelikož chtěl spatřit na vlastní oči chlapce pocházejícího z Śivovy  milosti, o kterém zaslechl na dně oceánu. Ale po příchodu zjistil, že žena dítě nemá. Nerozrušen touto skutečností vyzjistil co se stalo a nechal se zavést ke kupě hnoje, kam žena prach zahodila. Po rozkrytí hnoje našli užasného 12-ti letého chlapce, Goraksu. Matsyendraho ihned přijal do opatrovnictví  a za svého žáka.   

 

Tradiční texty o Hatha Józe

    V minulosti učení hatha jógy a podobných nauk bylo drženo v tajnosti. Z toho vyplývá malý počet textů pokrývající tato témata, a ty které existují,  obecně nevstupují příliš hluboko do tématu a předpokládají vedení učitelem. Zmínky o Kundalinī józe, která se z velké části překrývá s hatha jógou mohou být nalezeny již v Upaniṣadach. Nicméně za první díla o hatha józe lze považovat texty Gorakśi jako "Gorakśa Paddhati" (PDF v AJ) a další částečně či plně zachované texty Gorakśi. Za tři hlavní texty o hatha józe lze považovat Hatha Yoga Pradīpīku od Swātmarāma  (PDF v AJ) ze 14. st.n.l., Gheranda samhita (PDF v AJ) ze 17. st.n.l. a Śiva Samhita (PDF v AJ) o jejíž dataci se vedou spory, a též vstupuje více do filozofického pozadí než ostatní dva texty. Mnoho překladů těchto tří textů do angličtiny může být jednoduše nalezeno a byly přeloženy i do češtiny. Dle G. Feuersteina můžeme nalézt další texty o hatha józe jako Hatha-Sanketa-CandrikāYoga Śāstra, Yoga Karnikā, Hatha Ratnāvalī, Yoga Yajñavalkya, Yoga Viṣaya, Yoga Bīja, Ānanda Samuccaya a další v podobě neobjevenych manuscriptů stále ležících v soukromých knihovnách v Indii.

 

Hatha jóga v moderní době

    Dnes se termínem hatha jóga často referuje k pomalejšímu způsobu provádění āsan s delší výdrží a hojným počtem relaxací. Nicméně téměř všechny ostatní styly ať dynamické, pomalé či jiné jsou stále hatha jógou a využívají obdobných technik v podobě āsanprānāyāmy, muder, manteratd. S každým rokem můžeme nalézt nové stylyale rozdíly mezi nimi jsou většinou pouze povrchní. Přehled stylů můžeme nalézt v odkazu (či v AJ)